Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

SAĞLIK MAĞAZASI SAĞLIK TURİZMİ SAN. VE TIC. ŞTI. Kişisel veriler, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca; toplanması, kullanım amacıyla işlenmesi, aktarılması, saklanma süresi ve veri gizliliği ile korunması faaliyetleri ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla en üst düzeyde güvenlik önlemleri alıyor ve haklarınız konusunda sizleri bilgilendiriyor, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem veriyoruz. Hastalarımız tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta mahremiyetini gözetecek şekilde muhafaza ediyor ve kişisel verilerinizin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alıyoruz.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikamızı, yürütülen hizmetler sırasında kişisel verilerinizi nasıl topladığımızı, kullandığımızı, aktardığımızı ve koruduğumuzu açıklamaktadır.

1. Veri sorumlusunun kimliği

Kişisel verileriniz, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Aydınlatma Metni’nde KVK Kanunu olarak anılacaktır) uyarınca; THE HEALTH STORE SAĞLIK TURİZMİ SAN. VE TIC. ŞTI. (Aydınlatma Metninde THST olarak ifade edilecektir) aşağıda açıklanan kapsam dahilinde.

2. Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve hukuki sebepleri

KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları düzenlenmiştir. Özel nitelikli kişisel veriler ise Kanun’da sınırlı bir şekilde belirtilmiş olup, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri içermektedir. Kanun’un 5. maddesinde özel nitelikli olmayan kişisel verilerin işlenme şartları belirtilirken, 6. maddesinde özel nitelikli verilerin işlenme şartları düzenlenmiştir.

KVK Kanunu’nun 5. maddesine göre özel nitelikli olmayan kişisel verilerin işlenme şartları şunlardır;

 • İlgili kişinin açık rızası bulunmaktadır.
 • Veri işleme yasalarda açıkça belirtilmiştir.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verinin işlenmesinin zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Kişisel veriler ilgili kişi tarafından kamuya açıklanır.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • KVK Kanunu’nun 6. maddesine göre özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları
 • İlgili kişinin açık rızası bulunmaktadır,
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve Genetik veriler bakımından işlenmesi kanunlarda öngörülmüştür.
 • Bu şartlar çerçevesinde kişisel verileriniz;
 • İlgili yasal düzenlemelerde yer alan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Halk sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi ile finansmanı,
 • Randevu almanız halinde randevunuz hakkında size bilgi verilmesi,
 • THST’nin iç işleyişini planlama ve yönetme,
 • Hizmetlerimizi geliştirmek için analiz etmek,
 • Faturalandırma,
 • Kimliğinizin doğrulanması,
 • Anlaşmalı kurumlarla olan ilişkinizin doğrulanması,
 • Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak karşılamak,
 • Hizmetlerimizle ilgili sorularınıza veya şikayetlerinize yanıt vermek,
 • Sunduğumuz hizmetleri iyileştirmek için sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etmek,
 • THST’nin iç politika ve ilkelerine uyum sağlama,
 • Sağlık hizmeti aldıktan sonra hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması,
 • Hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek için sizinle iletişime geçmek,
 • İlaç veya tıbbi cihaz temini amacıyla, gerekli güvenlik, gizlilik ve yasal tedbirler alınarak, belirlenen amaçlar dâhilinde elektronik veya fiziki ortamlarda arşivlenir, işlenir ve kullanılır.
 • Ancak kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller dışında hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılmayacaktır.

3. T.H.S.T tarafından toplanan kişisel veriler

Sağladığımız sağlık hizmetleri çerçevesinde hastalarımızdan çeşitli bilgiler topluyoruz. Söz konusu bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) öngörülen veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla sizden topladığımız bilgiler şunları içerebilir:

 • Adınız ve soyadınız,
 • T.C. kimlik bilgileriniz, pasaport numaranız,
 • Doğum yeriniz ve tarihiniz,
 • Cinsiyetiniz,
 • Adresiniz,
 • Telefon numaranız,
 • E-Posta Adresi,
 • THST tarafından size özel hasta protokol numaranız,
 • Ödeme ve fatura bilgileri gibi finansal verileriniz,
 • Özel sağlık sigortanız veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finansmanı sağlanan hizmetler kapsamında biyometrik verileriniz,
 • Muayene, röntgen ve tomografi verileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık verileriniz,
 • Bizimle iletişime geçerseniz ses kaydınız,
 • Hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız,
 • Otopark/vale hizmetini kullanıyorsanız araç plakanızı veriniz,
 • https://thehealthstoreturkey.com, web sitemizdeki çevrimiçi hizmetleri kullanırken paylaştığınız sağlık verileriniz ve kimlik bilgileriniz,
 • Bize e-posta, çağrı merkezi veya diğer kanallar aracılığıyla ulaştığınızda paylaştığınız diğer veriler

4. Aktarım amaçları ve kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar.

Bu kapsamda 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek;

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı gereğince uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması sağlanarak, Kurumumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin yararlanması amacıyla ilgili birimlerce gerekli çalışmalar yapılmaktadır,

Kurumumuzun idari ve iktisadi faaliyetlerinin yerine getirilmesi, Kurumumuza ait binalarda fiziki güvenliğin sağlanması ve denetlenmesi, hukuki, mali ve idari uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali, hukuki ve idari işlerin yerine getirilmesi amaçları da dahil olmak üzere işbu aydınlatma metninin 2. maddesinde numaralandırılan amaçlar doğrultusunda; ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara (Türk Tabipleri Birliği, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Dişhekimleri Birliği, Sosyal Güvenlik Kurumu vb.); tüm Bakanlıklara, yargı organlarına; özel sigorta şirketlerine; doğrudan/dolaylı yerli/yabancı hissedarlarımıza, iştiraklerimize ve/veya bağlı ortaklıklarımıza; denetçilere; danışmanlara; iş ortaklarımıza; sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, faaliyetlerimizi yürütmek için iş birliği yaptığımız kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir,

5. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda kurumumuzun sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 2. ve 4. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Yukarıda belirtilen hukuki sebepler dahilinde kişisel verileriniz, her türlü sözlü (her türlü beyan vb.), yazılı (testler, iş başvuru formları, iletişim formları, hasta onam formları vb.) kimlik belgeniz, internet sitesi, sosyal medya alanları, kurumsal internet sitemiz, mobil uygulamalar ve mevcut kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

6. Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sorumlusuna başvurarak

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı içeren talebinizi ve kullanım hakkınıza yönelik açıklamalarınızı
The Health Store Türkiye, Manas Bulvarı Adalet Mah. 47/B A Blok 3404 34.Kat Folkart Towers, Bayraklı/İzmir adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilirsiniz,
Noter aracılığıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz,

İlgili formu info@thehealthstoreturkey.com e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak, ayrıca bir maliyet doğması hâlinde, Kurumumuzun Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkı saklıdır.

7. Kişisel verilerin işlenmesi, kullanılması ve paylaşılmasına ilişkin açık rıza beyanı

Sayın Veri Sahibi;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, bir gerçek kişinin kimliğini belirli veya belirlenebilir kılmaya yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz THE HEALTH STORE SAĞLIK TURİZMİ SAN. VE TIC. ŞTI. Aydınlatma Metni, Aydınlatma Metni’nde belirtilen şartlar ile mevzuat ve yasal sınırlar dahilinde işlenecek, saklanacak, muhafaza edilecek, gerektiğinde güncellenecek, üçüncü kişilere açıklanacak/devredilecek ve KVK Kanunu’nda belirtilen şekilde işlenecektir. KVK Kanunu’nun 11. maddesine uygun olarak Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizi

a) İşlenip işlenmediğini öğrenmek,
b) İşlenmesi halinde bilgi talep etmek,
c) İşlemenin amacını ve uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
d) Yurt içinde veya yurt dışında transfer edildiği üçüncü kişileri bilmek,
e) Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep edebilirsiniz,
f) KVK Kanunu’nun 7. maddesi çerçevesinde silinme/imha edilme talebi,
g) Hukuka aykırı işleme nedeniyle zarara uğramanız halinde, zararın tazmin edilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kişisel Veriler Kanunu”) kapsamında işlenmektedir;

 • “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” uyarınca; THE HEALTH STORE SAĞLIK TURİZMİ SAN. VE TIC. ŞTI. Veri sorumlusu olarak, hastaların ve kamu sağlığının yararına sağlık hizmetleri (teşhis, tedavi, bakım hizmetleri vb.) sunmak için kişisel bilgilerinizi arşivlerimizde saklayacak ve işleyeceğiz,
 • İlgili mevzuat kapsamında sağlık kuruluşu olarak tarafınıza sağlık hizmeti sunmak amacıyla hizmet verilen hastanın kimlik, adres, telefon, tıbbi geçmiş ve gerekli diğer tüm bilgilerini tespit etmek amacıyla kaydetmek; işleme esas olacak tıbbi hasta dosyasında yer alacak tüm kayıt ve belgeleri elektronik veya kağıt ortamında düzenlemekle yükümlüyüz,
 • Özel sağlık sigortanızı kullanmanız halinde, sigorta şirketiniz başta olmak üzere yetkili makamlar tarafından talep edilmesi halinde veya e-nabız ve benzeri sistemler kapsamında veya tarafımıza yüklenen bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında yetkili makam ve kişilerle paylaşılacağını beyan ederiz.
 • Yukarıdaki bilgiler ve THE HEALTH STORE SAĞLIK TURİZMİ SAN. VE TIC. ŞTI. Aşağıda belirttiğim tarihte, aşağıda belirtilen tüm hususları okuduğumu, incelediğimi ve kabul ettiğimi, Aydınlatma Metni’ni bildiğimi, anladığımı ve kabul ettiğimi, kişisel verilerimin KVK Kanunu’nda tanımlanan kapsamda işlenmesine, kullanılmasına ve aktarılmasına özgür irademle ve açık rızamla onay verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bu Onay Beyanı, tarafımdan yazılı olarak geçersiz olduğu beyan edilmediği sürece geçerlidir.

KVKK Başvuru Talep Formunu indirmek için tıklayınız.