Bugün ara

+90 232 203 8183

Whatsapp

+44 7444 295233

E-posta

info@thehealthstoreturkey.com

KVKK Açıklama

Ev 9 kvkk-açıklama

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

SAĞLIK MAĞAZASI SAĞLIK TURİZİMİ SAN. VE TIC. ŞTI. 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca kişisel veriler; ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında toplama, kullanma, aktarma, saklama süresi ve veri gizliliği ve koruma faaliyetleri amacıyla işleme. Bu amaçla en üst düzeyde güvenlik önlemleri alıyor ve sizi haklarınız konusunda bilgilendiriyor, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem veriyoruz. Hastalarımız tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde saklıyor ve kişisel verileriniz için uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tüm teknik ve idari önlemleri alıyoruz.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bu Açıklama, kişisel verileri koruma ve işleme politikamızı, gerçekleştirilen hizmetler sırasında kişisel verilerinizi nasıl topladığımızı, kullandığımızı, aktardığımızı ve koruduğumuzu açıklamaktadır.

1. Veriden sorumlu kişinin kimliği

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca (Aydınlatma Metninde KVK Kanunu olarak anılacaktır); SAĞLIK MAĞAZASI SAĞLIK TURİZİMİ SAN. VE TIC. ŞTI. (Aydınlatma Metninde THST olarak ifade edilecektir) aşağıda açıklanan kapsam dahilinde.

2. Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve hukuki sebepler

KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddeleri kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin koşulları düzenler. Kanunda özel nitelikli kişisel veriler sınırlı bir şekilde belirtilmiş olup, ırk, etnik köken, siyasi görüş, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel yaşam, ceza mahkumiyeti ve güvenlik önlemleri İlgili verileri ve biyometrik ve genetik verileri içerir. Kanunun 5. maddesi özel olmayan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartları belirtirken, özel verilerin işlenmesine ilişkin koşullar 6. maddede düzenlenmiştir.

KVK Kanunu'nun 5. maddesine göre özel olmayan kişisel verilerin işlenme şartları;

 • Veri sahibinin açık rızası var.
 • Veri işleme kanunlarda açıkça belirtilmiştir.
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayan veya rızası hukuken geçerli olmayan kişinin yaşam veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesi gerekmektedir.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşme taraflarının kişisel verilerinin işlenmesi gerekmektedir.
 • Veri sorumlusunun yasal yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işleme zorunludur.
 • Kişisel veriler, ilgili kişi tarafından kamuya açıklanır.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için verilerin işlenmesi gerekir.
 • KVK Kanunu'nun 6. maddesine göre, özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları;
 • Veri sahibinin açık rızası vardır,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (ırk, etnik köken, siyasi görüş, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, ceza mahkumiyeti ve güvenlik önlemleri ile biyometrik veriler) ve Genetik veriler açısından işlenmesi kanunlarda belirtilmiştir.
 • Bu koşullar çerçevesinde kişisel verileriniz;
 • İlgili yasal düzenlemelerdeki yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Halk sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri, sağlık hizmetleri ve finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Randevu almanız durumunda size randevunuz hakkında bilgi verilmesi,
 • THST'nin iç işleyişini planlamak ve yönetmek,
 • Hizmetlerimizi geliştirmek için analiz etmek,
 • Fatura,
 • Kimliğinizin doğrulanması,
 • Anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması,
 • İlgili mevzuata uygun olarak Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine cevap vermek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili soru veya şikayetlerinize cevap vermek,
 • Sunduğumuz hizmetleri iyileştirmek için sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etmek,
 • THST'nin iç politika ve ilkelerine uyum sağlamak,
 • Sağlık hizmeti aldıktan sonra hasta memnuniyetini ölçmek ve hasta memnuniyetini artırmak,
 • Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için sizinle iletişime geçmek,
 • İlaç veya tıbbi cihaz temini amacıyla gerekli güvenlik, gizlilik ve yasal tedbirler alınarak belirlenen amaçlar dahilinde arşivlenmekte, işlenmekte ve elektronik veya fiziksel ortamlarda kullanılmaktadır.
 • Ancak kişisel verileriniz, yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği durumlar dışında hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılmayacaktır.

3. thst tarafından toplanan kişisel veriler

Verdiğimiz sağlık hizmetleri çerçevesinde hastalarımızdan çeşitli bilgiler topluyoruz. Söz konusu bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda (“KVKK”) belirtilen veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla sizden topladığımız bilgiler şunları içerebilir:

 • Adınız ve Soyadınız,
 • TC kimlik bilgileriniz, pasaport numaranız,
 • Yeriniz ve doğum tarihiniz,
 • Senin cinsiyet,
 • Senin adresin,
 • Telefon numaran,
 • E,
 • THST tarafından size özel hasta protokol numaranız,
 • Ödeme ve fatura bilgileri gibi finansal verileriniz,
 • Özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen hizmetler kapsamında biyometrik verileriniz,
 • Muayeneniz, röntgen ve tomografi verileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık verileriniz,
 • Bizimle iletişime geçerseniz ses kaydınız,
 • Hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız,
 • Otopark / vale hizmetini kullanıyorsanız araç plakanızı verin,
 • https://thehealthstoreturkey.com, sitemizdeki çevrimiçi hizmetleri kullandığınızda paylaştığınız sağlık verileriniz ve kimlik bilgileriniz,
 • Bize e-posta, çağrı merkezi veya diğer kanallar aracılığıyla ulaştığınızda paylaştığınız diğer veriler

4. Kişisel verilerinizin aktarılabileceği amaç ve kişi ve kuruluşları aktarın.

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Yönetmelikte yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek. Sağlık Verileri ve Gizliliğin Sağlanması ve diğer ilgili düzenlemeler;

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatına uygun güvenlik düzeyinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması sağlanarak ilgili kişilerin ürünlerden faydalanması için ilgili birimlerce gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Kurumumuz tarafından sunulan hizmetler,

Kurumumuzun idari ve ekonomik faaliyetlerinin yerine getirilmesi, kurumumuza ait binalarda fiziki güvenliğin sağlanması ve denetlenmesi, hukuki, mali ve idari uygunluk süreçlerinin yürütülmesi de dahil olmak üzere bu bilgilendirme metninin 2. maddesinde sayılan amaçlar doğrultusunda ve mali, hukuki ve idari işleri yerine getirmek; ilgili mevzuat hükümlerince izin verilen kurum veya kuruluşlara (Türk Tabipleri Birliği, Izmir İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Dişhekimleri Birliği, Sosyal Güvenlik Kurumu vb.); tüm Bakanlıklara, yargı organlarına; özel sigorta şirketleri; doğrudan / dolaylı yerli / yabancı hissedarlarımıza, iştiraklerimize ve / veya iştiraklerimize; denetçilere; danışmanlara; iş ortaklarına; Sözleşmeli olarak hizmet alırız, faaliyetlerimizi yürütmek için işbirliği yaparız,

5. Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, hizmetlerimizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sunmak ve kurumumuzun sözleşme ve hukuktan kaynaklanan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirmek amacıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 2. ve 4. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Yukarıda belirtilen hukuki sebepler dahilinde kişisel verileriniz, her türlü sözlü (her türlü beyan vb.), Yazılı (testler, iş başvuru formları, iletişim formları, hasta muvafakat formları vb.) Kimlik belgeniz aracılığıyla toplanmaktadır. web sitesi, sosyal medya alanları, kurumsal web sitemiz, mobil uygulamalar ve mevcut kamera kayıt sistemleri.

6. Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız

KVK Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca veri sorumlusuna başvurarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi hâlinde düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenme sebeplerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin bildirilmesini isteme kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere,
İşlenen verileri münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz ederek aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın tazmini talep etme hakkına sahiptir.
KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, kimliğinizi ve KVK Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı tanımlayan gerekli bilgileri ve kullanım hakkınız ile ilgili açıklamalarınızı içeren talebiniz ;
Sağlık Mağazası Türkiye, Manas Bulvarı Adalet Mah. 47 / BA Blok 3404 34.Kat Folkart Towers, Bayraklı / Izmir sizi tanımlayan belgelerle elden,
Noter aracılığıyla veya KVK Kanununda belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz,

İlgili formu info@thehealthstoreturkey.com e-posta adresine güvenli elektronik imza gönderebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre, başvurularınız en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; Ancak Kurumumuz, ek bir maliyet olması durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre sizden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

7. Kişisel verilerin işlenmesi, kullanılması ve paylaşılmasına ilişkin açık onay beyanı

Sayın Veri Sahibi;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca gerçek bir kişinin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz THE HEALTH STORE SAĞLIK TURIZIMI SAN. VE TIC. ŞTI. Aydınlatma Metni, Aydınlatma Metninde belirtilen şartlar dahilinde ve mevzuat ve yasal sınırlar dahilinde işlenecek, saklanacak, muhafaza edilecek, gerektiğinde güncellenecek, üçüncü kişilere açıklanacak / aktarılacak ve KVK Kanununda belirtilen şekilde işlenecektir. KVK Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca kurumumuza başvurarak kişisel verileriniz;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenmek,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşleme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
d) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
f) KVK Kanunun 7 nci maddesi çerçevesinde silinmesi / yok edilmesi talebi,
g) Hukuka aykırı işlem nedeniyle zarara uğramanız durumunda zararın tazmini talep etme hakkına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”) kapsamında;

 • “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” uyarınca; SAĞLIK MAĞAZASI SAĞLIK TURİZİMİ SAN. VE TIC. ŞTI. Veri sorumlusu olarak, hasta ve halk sağlığı yararına sağlık hizmetleri (teşhis, tedavi, bakım hizmetleri vb.) Sunmak için kişisel bilgilerinizi arşivlerimize kaydedip işleyeceğimizi,
 • İlgili mevzuat kapsamında sağlık kurumu olarak sizlere sağlık hizmeti verebilmek için hizmet verilen hastanın bilgilerinin tespiti amacıyla kimlik, adres, telefon, sağlık geçmişi ve diğer gerekli tüm bilgileri kayıt altına almak; Elektronik veya kağıt ortamında işlemeye esas olacak tıbbi hasta dosyasında yer alacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemekle yükümlü olduğumuzu,
 • Özel sağlık sigortanızı, yetkili makamlarca, özellikle sigorta şirketiniz tarafından talep edilmesi halinde, yetkili makamlarca talep edilmesi halinde veya e-nabız ve benzeri sistemler kapsamında veya empoze ettiğimiz bildirim ve / veya bildirim yükümlülüğümüz kapsamında kullanmanız halinde bizde, yetkililer ve kişilerle paylaşılacağını beyan ederiz.
 • Yukarıdaki bilgiler ve THE SAĞLIK MAĞAZASI SAĞLIK TURİZİMİ SAN. VE TIC. ŞTI. Aşağıda belirtilen tüm hususları aşağıda belirttiğim tarihte okuduğumu, incelediğimi ve kabul ettiğimi, Aydınlatma Metnini bildiğimi, anladığımı ve kabul ettiğimi, özgür irademi verdiğimi ve açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. kişisel verilerimin KVK Kanunu'nda tanımlanan kapsamda işlenmesi, kullanılması ve aktarılması.

Bu İzin Beyanı, tarafımdan yazılı olarak geçersiz ilan edilmediği sürece geçerlidir.

KVKK Başvuru Talep Formunu indirmek için tıklayınız.
tr_TRTurkish